Giới Thiệu - Nhiệm Vụ Dã Tẩu

Giới Thiệu - Nhiệm Vụ Dã Tẩu

Giới Thiệu:

- Nhận nhiệm vụ Dã Tẩu tối đa 50 lần/ngày/nhân vật. Nhân vật có thể dùng Dã Tẩu Mật Thư để tăng số lần nhận nhiệm vụ, mỗi lần sử dụng sẽ thêm 1 lần trong ngày.

- Khi hủy nhiệm vụ bằng bất kỳ hình thức nào cũng sẽ không được hoàn trả lại cơ hội nhận nhiệm vụ. Nhiệm vụ sẽ không liên tục nếu nhân vật chọn cách hủy trực tiếp.

Hướng Dẫn Nhiệm Vụ - Phần Thưởng

Hình Ảnh Ghi Chú

NPC Dã Tẩu

(Đứng ở các Thôn Trấn)

Thưởng EXP = X100 Lần (Cộng Dồn)

Thưởng Tiền Vạn = X10 Lần

- Có thể nhận 50 nhiệm vụ / Ngày

- Có thể hoàn thành nhanh bằng:
+ Tiền vạn

+ Tiền Đồng

+ Điểm Tống Kim

+ Lệnh Bài Dã Tẩu (có được khi tham gia các Hoạt Động có Trong Server)

- Hủy nhiệm vụ bằng 100 mảnh SHXT

Phần Thưởng Nhiệm Vụ

Thưởng Các Mốc
Mốc Phần Thưởng
Nhiệm Vụ liên tiếp thứ 10 trong ngày 2 Tỷ EXP Cộng Dồn + Vật Phẩm Quý
Nhiệm Vụ liên tiếp thứ 20 trong ngày 2 Tỷ EXP Cộng Dồn + Vật Phẩm Quý
Nhiệm Vụ liên tiếp thứ 30 trong ngày 2 Tỷ EXP Cộng Dồn + Vật Phẩm Quý
Nhiệm Vụ liên tiếp thứ 40 trong ngày 2 Tỷ EXP Cộng Dồn + Vật Phẩm Quý
Nhiệm Vụ liên tiếp thứ 50 trong ngày 2 Tỷ EXP Cộng Dồn + Vật Phẩm Quý
Mốc 100 - 200 - 300 - ... - 7900

- Các Vật Phẩm Trong Kỳ Trân

- Túi Xu

- Túi Tiền Vạn

- Event Các Tháng

Thưởng EXP Cộng Dồn

(hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Gấp 100 Lần các Server Thường

Thưởng Tiền Vạn

(hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Gấp 10 Lần

 

Mốc Thưởng 8.000

Hình Ảnh Ghi Chú

- Nhận 1 Trong 2 Món Thần Khí Dã Tẩu

- Kỹ Năng Vốn Có mặc định là 6

- Nhận 1 Trong 2 Món Thần Khí Dã Tẩu

- Kỹ Năng Vốn Có mặc định là 6

Lưu Ý:

- Trang Bị Thần Khí Dã Tẩu chỉ có được khi làm và hoàn thành nhiệm vụ thứ 8.000

- Các Hoạt Động có trong Server, Event sẽ không có Trang Bị Đặc Biệt này