Tổng hợp sự kiện - thời gian tham gia

SỰ KIỆN - THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG - PHẦN THƯỞNG
ĐA SỐ CÁC HOẠT ĐỘNG ĐỀU CÓ XU

 

THỜI GIAN TÊN SỰ KIỆN HƯỚNG DẪN PHẦN THƯỞNG

XUYÊN SUỐT

(Trừ thời gian Tống Kim)

BOSS SÁT THỦ

- Yêu cầu cấp 90

- 10 Vạn

- 50 Boss/ ngày

10 Triệu EXP Cộng Dồn

- Đồ Xanh
- Thủy Tinh , THBT, Phúc Duyên 

- Random 1-3 Tiền Đồng/ Boss

- 1 Điểm Danh Vọng

- Túi Nguyên Liệu Event của Tháng

24/24

( Giờ Lẻ )
Vui Lòng Báo Danh Trước 10 Phút

Vượt Ải

- Tổ Đội 4 Người trở lên

- Sát Thủ Giản

- 3 Lần / Ngày

Qua Ải Nhận: 

100 Triệu EXP Cộng Dồn

Hoàn Thành Ải Nhận:

500 Triệu EXP Cộng Dồn

- Random 1-5 Túi tiền vạn / Nhân Vật

- Event của Tháng

24/24
( Giờ Chẵn )

Vui Lòng Báo Danh Trước 10 Phút

Phong Lăng Độ

Nên chuẩn bị Máu

- 1 Lệnh Bài Phong Lăng Độ

- 3 Lần / Ngày

Qua Bến Nhận :

200 Triệu EXP Cộng Dồn

- Tiền Đồng

- Túi Tiền Vạn(2-10 túi)

Diệt Boss nhận:

- 100 Tiền Đồng / Boss

- 500 Triệu EXP Cộng Dồn

- Event của Tháng

Đứng gần khi Boss chết nhận:

- 300 Triệu EXP

 

11H

15H

17H

19H

23H

Viêm Đế 

Nên chuẩn bị Máu

- 1 Lệnh Bài Viêm Đế
(Báo danh trước 5 phút)

Qua 1 Ải nhận 200 Triệu EXP

Hạ Người Chơi :

- 200 Triệu EXP Cộng Dồn

Tổ Đội Cuối Cùng nhận
- 200 Tiền Đồng / Người

- 2 Tỷ Exp Cộng Dồng

- Bảo Rương Viêm Đế
(xem hướng dẫn tại đây)

21H00

TỐNG KIM

Thứ 2 - CNCừu Sát , Cướp Cờ , Bảo Vệ Nguyên Soái 

Giới Hạn 4ACC/IP/PC

Không kéo xe quá 4 Acc , các xe trên 4 Acc có bằng chứng sẽ bị BAND

- Top 1: 2000 Tiền Đồng 

- Top 2: 1000 Tiền Đồng 

- Top 3: 500 Tiền Đồng

- Top 4 -> 10 : 100 Tiền Đồng 

- Top 11 -> 20: 50 Tiền Đồng 

=>Phe Thắng Phát sinh 5000 điểm Tống Kim :

- 100 Rương Xanh + 5 Tỷ EXP cộng dồn

=>Phe Thua Phát sinh 3000 điểm Tống Kim :

20 Rương Xanh + 3 Tỷ EXP cộng dồn

=>Người Chơi Phát sinh 1000 điểm Tống Kim :

-10 Rương Xanh + 1 Tỷ EXP cộng dồn

Thứ 7| CN Nhận X2 Thưởng

20H30

Boss Chiến Long Động

(Đang hoàn thiện)

Boss Đại xuất hiện tại Chiến Long Động

- 5 Tỷ EXP Giết Boss
- Xung quanh nhận 2 Tỷ EXP

- Tiền Đồng

- Tiền vạn

- Vật phẩm quý

10H30

12H30

20H30

22H30

BOSS ĐẠI THÀNH THỊ
7 BOSS /ĐỢT

Không Yêu Cầu

Tiệt Boss nhận :

- 2 Tỷ EXP không cộng dồn


Người Chơi Khu Vực Boss nhận 

- 500 Triệu EXP không cộng dồn

- Thủy Tinh

- Tiền Đồng

- Vật phẩm quý

-Hộp Quà Đặc Biệt

+ Event T2

XUYÊN XUỐT Nhiệm Vụ Dã Tẩu
(Tạm Đóng)
Tối đa 50 nhiệm vụ / ngày Hướng dẫn Tại Đây