Thuộc Tính Trang Bị Trong Server

 

Thuộc Tính Trang Bị Xanh Trong Server
(Thuộc Tính càng cao càng hiếm)

Thuộc Tính Trang Bị X3 OPT
MAX
Loại Trang Bị
Tấn Công Chí Mạng 10% Vũ Khí
Tốc Độ Đánh Ngoại 90% Vũ Khí
Tốc Độ Đánh Nội 60%

Vũ Khí

Kỹ Năng Vốn Có 1-3

Vũ Khí
Trang Sức (Nhẫn - Hiếm)

Kháng Tất Cả 60% Dây Chuyền
Kháng Độc 90% Trang Bị
Kháng Băng 75% Trang Bị
Kháng Hỏa 75% Trang Bị
Kháng Lôi 90% Trang Bị
Phòng Thủ Vật Lý 75% Trang Bị
Tốc Độ Di Chuyển 120% Giày
Sát Thương Vật Lý Ngoại (%) 300% Vũ Khí
Sát Thương Vật Lý Ngoại (Điểm) 150 Điểm Vũ Khí
Băng Sát Ngoại 300 Điểm Vũ Khí
Hỏa Sát Ngoại 300 Điểm Vũ Khí
Độc Sát Ngoại 300 Điểm Vũ Khí
Lôi Sát Ngoại 300 Điểm Vũ Khí
Băng Sát Nội 600 Điểm Vũ Khí
Hỏa Sát Nội 600 Điểm Vũ Khí
Độc Sát Nội 150 Điểm Vũ Khí
Lôi Sát Nội 600 Điểm Vũ Khí
Sát Thương vật Lý Nội 600 Điểm Vũ Khí
May Mắn 30% Trang Sức
Phục Hồi Nội Lực 18 Điểm Trang Sức
Phục Hồi Sinh Lực 18 Điểm Trang Sức
Phục Hồi Thể Lực 18 Điểm Trang Sức
Sức Mạnh 60 Trang Sức
Thân Pháp 60 Trang Bị
Thời Gian Phục Hồi 120 Áo
Thời Gian Choáng 120 Trang Bị
Thời Gian Làm Chậm 120 Trang Bị
Chuyển Hóa Sát Thương 

10%( trang bị )

45% ( trang sức ) 

Trang Bị,Trang Sức
Sinh Lực 600 Trang Bị
Nội Lực 600 Trang Bị
Hút Sinh Lực 30% Vũ Khí
Hút Nội Lực 30% Vũ Khí